u Sobotky

Aktuality

Srdečně Vás zveme na Mikulášskou zábavu spojenou s vítáním občánků, která proběhne v sobotu 4. 12. od 16.00 hodin v Oseku v nové obecní klubovně.

David Horák
starosta obce

V sobotu 6. 11. proběhne obecní zájezd do Národního muzea v Praze. Odjezd v 9,00 hodin od autobusové zastávky, návrat v cca 18,00 hodin. Na tento zájezd si není potřeba rezervovat místo. Dopravu hradí obec. Všichni jste srdečně zváni.

David Horák
starosta obce

V sobotu 11. 9. pořádá MS Sobotka v Oseku II. Sokolnické setkání (lov za pomoci dravců). Nástup proběhne v 9,30 hodin na návsi. Od 9,00 do 9,30 hodin bude možné se s dravci vyfotit. Všichni jste srdečně zváni.

David Horák
starosta obce

V sobotu 28. 8. od 16,00 hodin proběhne v zázemí sportovního areálu tradiční rozloučení s prázdninami. K občerstvení budou kýty na rožni, limo, pivo. Všichni jste srdečně zváni.

David Horák
starosta obce

V sobotu 5. 6. proběhne od 14,00 hodin v areálu nového multifunkčního hřiště dětské sportovní odpoledne pro malé i starší děti. Na některé soutěže budou děti potřebovat kola (odstrkovadla). Následně v podvečer bude připraveno posezení s opékáním buřtů. Všichni jste srdečně zváni, občerstvení je zajištěno.

David Horák
starosta obce

Ve středu 21. 4. v 18,00 hodin proběhne u obecního úřadu očkování psů. Očkovací průkazy sebou. Při čekání dodržujte epidemiologická opatření.

David Horák
starosta obce

V letošním roce proběhne po deseti letech opět sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Letošní sčítání nezajišťuje obecní úřad, ale Český statistický úřad ve spolupráci s Českou poštou. Více informací naleznete na úřední desce obce.

David Horák
starosta obce

Na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy, vysoce patogenní aviární influenzy u drůbeže v katastrálním území Březno u Mladé Boleslavi, je katastrální území Osek u Sobotky vymezeno do pásma dozoru Statní veterinární správy. Upozorňujeme všechny chovatele a pozorovatele ptactva, že je třeba dodržovat Nařízení Státní veterinární správy, které je umístěno na úřední desce obce Osek. Pokud Vám uhyne chované ptactvo, případně zaregistrujete úhyn volně žijících ptáků, kontaktujte starostu obce.

David Horák
starosta obce

Od 1.2.2021 začal ve Sběrném dvoře Sobotka platit aktualizovaný ceník a soupis druhů přijímaných
odpadů. Podstatné jsou dvě změny – jedna spočívá ve zrušení poplatků za uložení nebezpečného
odpadu (obaly od olejů, barev, chemikálií, léčiva, baterie, apod.), druhá změna sebou přináší
změnu v uložení velkoobjemového komunálního odpadu (tzn. koberce, lina, matrace, nábytek, tedy
to, co se nevejde do popelnice). Dosavadní možnost uložit zdarma 150 kg velkoobjemového
odpadu na osobu a rok je zrušena.
Tento pro mnohé zřejmě nepopulární krok je potřeba vysvětlit. Sběrný dvůr Sobotka se otevíral
v létě 2011 jak pro obyvatele Sobotky a vlastníky nemovitostí. na území města (i chalupáře), tak pro
okolní obce, které se do systému zapojily. Zmíněná částka 150 kg na osobu byla míněna jako
motivační prvek, nicméně 10 let provozu ukázalo, že tato možnost byla mnohdy zneužívána (např.
posbíráním co největšího počtu občanských průkazů v rámci rodiny a vyvezení enormního množství
velkoobjemového komunálního odpadu, často podnikajícími subjekty, které SD neumí přijmout).
Poté co se od 1.1.2021 změnila legislativa (nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.) a Severočeské
komunální služby s.r.o. v reakci na to byly nuceny zvýšit poplatek za ukládání tzv. využitelných
odpadů na skládku z dosavadních 500 Kč/t na částku 800 Kč/t odpadu, bylo i město Sobotka
nuceno reagovat na stále více se rozevírající nůžky mezi narůstajícím množstvím komunálního
odpadu přijímaného zdarma a zvyšujícími se poplatky za jeho svoz a likvidaci (nárůst cen poplatků
je v dalších letech jasně avizován a to v násobcích původní částky). Z tohoto důvodu byla tedy
možnost uložení 150 kg velkoobjemového odpadu zdarma zrušena a tento druh odpadu tak
zůstává zpoplatněn částkou 2300 Kč/t.
V praxi to znamená, že při likvidaci běžných velkých věcí typu koberec, matrace nebo nábytek,
které měníme zpravidla jednou za několik let a které váží řádově desítky kilogramů, se bude náš
výdaj pohybovat v rozmezí 100 – 300 Kč, což je stále snesitelná částka za zbavení se objemné věci.
Pokud budeme vyklízet např. stodolu nebo koupenou chalupu a množství velkoobjemového
odpadu se bude počítat na metráky, tak zkrátka musíme počítat s .m, že za možnost se tohoto
odpadu jednoduše zbavit, zapla.me. Případně lze samozřejmě u větších akcí tento odpad řešit
přímo přes svozovou společnost, nikoli přes SD města Sobotka.
Zároveň je však potřeba zdůraznit, že to platí. pouze pro velkoobjemový odpad, nikoli pro běžný
komunální odpad, pro který jsou určeny popelnice nebo pytle pro směsný odpad.
ÚPRAVA MÁ ZA CÍL:
– Motivovat k vyššímu třídění. Dosavadní benevolentní limit (150kg/osoba/rok) se mnozí
pokoušeli vykládat tak, že mají možnost do SD odvézt cokoli, tedy i běžný komunální odpad
a nijak moc si nelámali hlavu při „velkých úklidech“ s tříděním toho, co snadno třídit ještě šlo.
– Eliminovat návoz odpadu od SD od původců, kteří mnohdy neměli dle provozního řádu přivézt
nic (například lidé z nezapojených obcí), ale vybaveni místně posbíranými občanskými průkazy
se o to pravidelně pokoušeli
– Spravedlivě více přenést náklady na odvoz velkoobjemového odpadu z areálu SD na ty, kteří ho
tam reálně přivezou
I nadále v souladu s legislativou je Sběrný dvůr zřízen pro občany, nikoliv pro právnické ani fyzické
podnikající osoby, které si likvidují odpad ze své podnikatelské činnosti vlastní cestou (např.
smluvně se svozovou společnosti.).
Netřeba se obávat, že by zapojené obce přišli finančně zkrátka. Poplatek na občana kterým tyto
obce do systému přispívají, se platí. za daný rok až v roce následujícím na základě finanční bilance
provozu SD roku předchozího. Bude-li mít tedy nová úprava ceníku SD za následek snížení přijatého
velkoobjemového odpadu / zvýšení vybraných prostředků, promítne se to příznivě do výše
uvedeného účastnického poplatku zapojených obcí. Hospodaření SD není výdělečné a ani být
nemůže.
Věříme, že tato změna bude přijata s pochopením a okolí Sobotky se nepromění v krajinu
s nábytkem po příkopech.

Ing. Lubomír Jenček
starosta města Sobotka