u Sobotky

Aktuality

V sobotu 12. 5. pořádá obec zájezd do ZOO ve Dvoře Králové. Odjezd v 8,30 hodin z autobusové zastávky na návsi. Předpokládaný návrat v 18,00 hodin. Na tuto akci není třeba rezervace.

David Horák
starosta obce

V pondělí 30. dubna proběhne opět tradiční pálení čarodějnic u obecní klubovny. Občerstvení (včetně uzenin) zajištěno. Všichni jste srdečně zváni. Oheň bude zapálen v 19,00 hodin.

David Horák
starosta obce

Ve středu 25. 4. v 17.00 hodin proběhne u obecního úřadu očkování psů. Nutno předložit očkovací průkaz. Agresivní psi musí mít košík! 50% z ceny vakcíny hradí obec.

David Horák
starosta obce

Na rok 2018 jsou v naší obci naplánovány tyto akce:

30. 4. Čarodějnice
7. 5. Gastronomický zájezd do Ambiente Brasileiro v Praze (pořádá SDH)
12. 5. Výlet do ZOO ve Dvoře Králové
19. 5. Okrsková soutěž v požárním útoku (pořádá SDH)
2. 6. Dětský den
1. 9. Hasičský den – zakončení prázdnin (pořádá SDH)
1. 12. Rozsvěcení vánočního stromu
8. 12. Vítání občánků, Mikulášská
24. 12. Otevření kostela

Dále se v letošním roce budou sportovní družstva SDH Osek účastnit těchto soutěží:

29. 4. Slatinský plamínek – 60 metrů překážek
25. – 27. 5. Okresní kolo hry Plamen – Vrchovina
9. 6. Dětská soutěž v požárním útoku – Sobotka
23. 6. Místní soutěž – Holovousy
?září? Memoriál P. Tůmy – Plazy
?září? Netradiční soutěž v požárním útoku – Karlovice
?říjen? Branný závod hry Plamen – Miletín

Všechny akce budou vždy upřesněny a předem jste na ně zváni.

David Horák
starosta obce

Revizi katastru provádí katastrální úřad s cílem zajištění co největšího souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Obsah katastru je revidován za součinnosti obcí, popřípadě též orgánů veřejné moci (zejména stavebních úřadů, orgánů ochrany zemědělského půdního fondu, orgánů státní správy lesů) a za účasti přizvaných vlastníků. Je pravdou, že neúčast vlastníka není na překážku provedení revize, nicméně je obecně v zájmu vlastníka se v případě přizvání revize účastnit. Jen vlastník zná historii a může tak přispět k lepšímu vysvětlení a k rychlejšímu vyřešení zjištěných nesouladů. A co je přidanou hodnotou účasti vlastníka? Sám může předejít celé řadě komplikací souvisejících s tím, že nedodržel daňové, stavební, katastrální a další předpisy.
Vlastník nemovitostí se tak může ptát: „Co je předmětem revize?“ Předmětem revize katastru jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků, způsobů využití pozemků, typů staveb a způsobů využití staveb. Reviduje se i průběh hranic pozemků a oprávněnost evidence sousedících parcel stejného vlastníka.
U staveb, které jsou předmětem evidence katastru nemovitostí, ale dosud nejsou evidovány, je nutno vyžadovat listiny potřebné k zápisu. Je třeba položit si otázky: „Měl být zápis stavby do katastru již ohlášen?“, „Je stavba dokončena?“, „Povolil stavební úřad užívání stavby?“ Obdobně u přístaveb, kdy se z důvodu přístavby mění výměry mezi zastavěnou plochou a sousedními pozemky. A co v případě, že stavba, která je v katastru evidována, byla ve skutečnosti odstraněna? V takovém případě bude nesoulad řešen bez přítomnosti vlastníka. Vlastník bude pouze informován o provedeném výmazu stavby, případně i o změně parcelního čísla odstraněním stavby dotčeného pozemku. Ve většině případů tak dojde ke změně druhu pozemku ze zastavěná plocha a nádvoří na druh pozemku ostatní plocha.
Důležitou částí revize je řešení nesouladů v druzích pozemků a způsobu využití pozemků. Je možné se s vlastníkem dohodnout, že část pozemku za stavbou nebude geometrickým plánem oddělována jako zahrada, ale že celý pozemek bude po revizi v katastru evidován jako zastavěná plocha a nádvoří nebo v případě, kdy předmětem odnětí ze zemědělského půdního fondu u stavby rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci byla plocha potřebná pro stavbu a související zpevněné plochy, kde pozemek přilehlý ke stavbě měl napříště sloužit jako zahrada, bude celý pozemek mimo stavbu po revizi v katastru evidován jako zahrada. V extravilánu je cílem vyřešit často velké a trvalé změny. V řadě případů tak může dojít ke změně druhu pozemku ze zemědělského na nezemědělský a naopak. V katastru může být evidován pozemek s druhem pozemku orná půda a ve skutečnosti je na uvedeném pozemku parkoviště. Je evidována orná půda a ve skutečnosti se v terénu jedná o druh pozemku trvalý travní porost nebo o druh pozemku zahrada. I zde projednání s vlastníkem hraje svou nezanedbatelnou úlohu.
Může dojít při revizi katastru nemovitostí ke sloučení pozemků? Pochopitelně ano. Součástí revize katastru nemovitostí je i sloučení parcel, které nesplňují definici pozemku podle § 2 katastrálního zákona. Jsou tak sloučeny parcely v rámci jednoho vlastnictví téhož druhu pozemku, kterým ve sloučení nebrání například zástavní právo.
Jak se vůbec taková revize provádí? Zástupci katastrálního úřadu nejprve porovnáním katastrální mapy s ortofotomapou a následnou pochůzkou v terénu zjišťují skutečný stav, který porovnávají se stavem evidovaným. Následně projednávají s dalšími orgány veřejné moci, tj. obcemi, stavebními úřady, orgány ochrany zemědělského půdního fondu, aj., možné způsoby odstranění zjištěných nesouladů, a to z důvodu minimálního zatěžování vlastníka při získávání potřebných listin. Poté se zástupci katastrálního úřadu snaží vlastníky s bydlištěm v místě konání revize osobně seznámit se zjištěnými nesoulady a projednat s nimi způsoby jejich odstranění. V případě, že se vlastníky zastihnout nepodaří, je zpravidla do jejich domovní schránky vložena pozvánka na projednání nesouladu s návrhem místa a času projednání. V případě potřeby je možné na uvedených kontaktech domluvit s pracovníky katastrálního úřadu jiný termín a místo projednání. Pokud vlastník není přítomen projednání, a ani si nedomluví jiný termín, nebo se jedná o vlastníka s pobytem mimo území s probíhající revizí, vyzve jej katastrální úřad k projednání písemnou pozvánkou zaslanou na adresu trvalého pobytu. A jak se zjištěné změny promítnou do katastru? Změny nevyžadující doložení listiny, jako jsou např. vybrané změny druhu pozemku či odstranění zápisu neexistující stavby, se do katastru zapíší z moci úřední, případně na základě potvrzení orgánu veřejné moci. U změn vyžadujících doložení listiny, jako je například zápis nové stavby, vyzve katastrální úřad vlastníka k předložení těchto listin.
Můžete se ptát: „Jak se dozvím o revizi?“ Revizi údajů katastru nemovitostí oznamuje příslušný katastrální úřad nejpozději 2 měsíce před jejím zahájením obci, na jejímž území bude revize katastru prováděna. Informaci o zahájení revize zveřejňuje příslušná obec způsobem v místě obvyklým.
Pozor! V důsledku revize může dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí. Takovou okolností je například údaj o druhu pozemku. Vlastník je pak povinen podle zákona o dani z nemovitostí podat úplné nebo dílčí daňové přiznání do 31.1 příslušného roku. Pokud tak neučiní, vzniká mu povinnost zaplatit pokutu a případně také úrok z prodlení.
Věřím, že společnými silami se dílo podaří. Vlastník splní svou povinnost a katastr bude jako zdroj informací odpovídat skutečnosti.

Pavel Řehák,
ředitel Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín

SDH Osek Vás zve na HASIČSKOU ZÁBAVU s tombolou, kterou pořádá v sobotu 24. února od 19,00 hodin v Myslivně. Vstupné dobrovolné + dar do tomboly v minimální hodnotě 50 Kč na osobu.

David Horák
starosta obce

SDH Osek pořádá pro občany obce Osek dne 7. května gastronomický zájezd do restaurace Ambiente Brasileiro v Praze (degustuj co zmůžeš – http://brasileiro-uradnice.ambi.cz/cz/). Předpokládaný odjezd v 12,00 hodin, návrat v 20,00 hodin. Více informací a závazné potvrzení účasti do neděle 18. února u Tomáše Bárty (604 721 712). Zájezd není vhodný pro děti.

David Horák
starosta obce

Ve středu 14. 2. od 17,00 do 19,00 hodin se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za TDO, psy a čerpání vody na hřbitově. Pokud se v tomto termínu nemůžete dostavit, přijďte v následujících úředních hodinách (středa 18,00 – 19,00), nejpozději však 28. 2..

David Horák
starosta obce

Příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2018 Vám přeje zastupitelstvo obce Osek.

Již potřetí na Štědrý den bude zpřístupněn kostel, a to od 15,00 do 17,00 hodin a následně od 21,00 do 23,00 hodin. I letos bude možnost zažehnout si Betlémské světlo. Večer bude kostel nasvícen a připraveno je opět něco na zahřátí. Všichni jste srdečně zváni.

David Horák
starosta obce